NNW sport - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetBiuro SWRN czynne:
pon - pt, 8.00 - 18.00
Tel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NNW dla SPORTOWCÓW od 96 ZŁ
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
amatorskie uprawianie sportu, w tym sporty zimowe
(forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną
z form czynnego wypoczynku)
wyczynowe uprawianie sportów
(forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania,
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu w ramach klubów, związków i organizacji sportowych, m.in. poprzez uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach i obozach szkoleniowych. W rozumieniu OWU, za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również uprawianie sportu w celach zarobkowych)

zobacz listę sportów wyłączonych z ochrony >>>
Pełny zakres ochrony:

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które powstały podczas:

uprawiania sportu
podczas drogi na i z zajęć sportowych

w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).
Dodatkowa ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej z sumą 50 tyś zł

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub szkody w mieniu wyrządzone poszkodowanemu w okresie ubezpieczenia czynem niedozwolonym pozostającym w związku z wykonywaniem przez Ciebie czynności życia prywatnego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe
w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, z wyłączeniem jednakże uprawiania sportu w celach zarobkowych, lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.
Ochrona została natomiast rozszerzona o szkody powstałe
w związku z amatorskim uprawieniem sportów zimowych.

Poza wypłatą należnego odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, Wiener TU S.A. pokrywa także:
1) uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zmniejszenie szkody lub zapobieżenie jej zwiększeniu, chociażby okazały się bezskuteczne;
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych
w uzgodnieniu z Wiener TU S.A. dla ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;
3) niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym na polecenie lub za zgodą towarzystwa.
Dostępne warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
WIENER
WIENER

Składka miesięczna:
96 zł
150 zł

Szczegóły:Zakres ubezpieczenia
skumulowane wysokości świadczeń  w PLN
1.
Zgon wskutek NW
50 000
75 000
2.
Zgon wskutek zawału / udaru
50 000
75 000
3.
Całkowita trwała niezdolność do uprawiania sportu zawodowego
25 000
37 500
4.
Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna
1 500
1 800
5.
Trwały uszczerbek na zdrowiu:


a)
za 1% trwałego uszczerbku z NW
500
750
b)
za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału / udaru
500
750
c)
świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu
500
750
6.
Pobyt w szpitalu:


a)
w wyniku NW - za dzień
50
100
b)
wskutek zawału / udaru - za dzień
50
100
7.
Koszty leczenia:


a)
wskutek NW
10 000
12 000
b)
wskutek zawału / udaru
10 000
12 000
8.
Koszty nabycia środków pomocniczych


a)
po NW
15 000
22 500
b)
wskutek zawału / udaru
15 000
22 500
9.
Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów
15 000
22 500
10.
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku
500
750
11.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przy uszczerbku powyżej 50%
5% wypłaconego świadczenia
5% wypłaconego
świadczenia
12.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
50 000
50 000
13.
TAP - Telefoniczna Asysta Prawna - zobacz szczegóły >>>
-
TAK


WIENER
wariant 1
WIENER
wariant 2

Wiek wstępu od:od 18 r.ż.od 18 r.ż.

Wiek wstępu do:brak górnego limitubrak górnego limitu

Składka miesięczna:
96 zł

150 zł

Jesteś zainteresowany prywatną opieką medyczną ?
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Najważniejsze zapisy OWU:
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści